REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Drogi

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy otrzymane odszkodowanie za przejęcie części działek na cele realizacji inwestycji drogowej, korzysta ze zwolnienia podatkowego?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że otrzymane przez wnioskodawcę odszkodowanie za przejęcie części działek na cele realizacji inwestycji drogowej, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na to, że odszkodowanie to wypłacone zostało stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czy Powiat może odzyskać podatek VAT przy inwestycji drogowej?

Dyrektor KIS potwierdził, że powiat nie będzie mógł odzyskać podatku VAT poniesionego przy planowanej inwestycji drogowej, ponieważ towary i usługi nabywane w ramach zadania inwestycyjnego nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Czy gmina może obniżyć podatek VAT związany z inwestycją?

W artykule omawia się kwestię obniżenia podatku należnego dla gminy, która ubiega się o dofinansowanie na inwestycję z funduszy publicznych. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, zgodnie z którą gmina nie ma prawa obniżyć podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby inwestycji. Powodem takiej decyzji jest to, że inwestycja ta stanowi zadanie własne gminy i nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. To może mieć istotny wpływ na koszty realizacji inwestycji.

Czy gmina może odliczyć VAT z faktur związanych z inwestycją rozbudowy i przebudowy ulicy?

Artykuł dotyczy interpretacji indywidualnej związanej z odliczeniem podatku VAT przez gminę w kontekście rozbudowy i przebudowy ulicy, finansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W artykule przedstawione zostanie stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w tej sprawie, które wskazuje, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją inwestycji.

REKLAMA

Czy powiat ma prawo odliczyć VAT od inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?

Artykuł przedstawia interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Analizowany jest wniosek powiatu dotyczący budowy lub modernizacji dróg lokalnych. KIS stwierdza, że powiat nie będzie mógł odliczyć podatku VAT.

Czy gmina musi doliczać VAT do opłat za zajęcie pasa drogowego?

W artykule omawiane jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące doliczenia podatku VAT do opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. KIS stwierdził, że gminy, działając jako organy władzy publicznej, nie muszą naliczać podatku VAT od tych opłat. Interpretacja ta ma zastosowanie do zarządców dróg działających w ramach swoich zadań publicznych, co ma istotne konsekwencje dla podobnych przypadków.

Czy gmina może obniżyć kwotę podatku VAT związaną z inwestycją w budowę drogi gminnej?

Gmina planująca budowę ulicy skierowała pytanie do organu administracji skarbowej odnośnie możliwości obniżenia kwoty podatku VAT związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby inwestycji. Według interpretacji KIS, inwestycja w budowę drogi gminnej nie jest opodatkowana pod względem VAT, ponieważ jest realizacją zadań narzuconych gminie przez przepisy o samorządzie terytorialnym.

Czy gmina może odzyskać podatek VAT od kosztów kwalifikowanych?

W artykule omawiamy wniosek gminy o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie odzyskania podatku VAT. Gmina chce dowiedzieć się, czy ma możliwość odliczenia podatku od poniesionych kosztów kwalifikowanych. Przedstawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej oraz konsekwencje, jakie wynikają z udzielonej interpretacji indywidualnej. Artykuł jest istotny dla podatników VAT oraz organów administracji skarbowej, którzy muszą uwzględnić te przepisy w praktyce.

REKLAMA

Czy powiat może odzyskać podatek VAT związany z inwestycją?

Powiat zwrócił się do organu podatkowego, aby dowiedzieć się, czy może odzyskać podatek od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji. Jakie stanowisko zajęła Krajowa Informacja Skarbowa?

Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy powiat może odzyskać VAT?

Powiat, jako zarządca dróg powiatowych, planuje przeprowadzić przebudowę jednej z dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednakże, zgodnie z interpretacją organów administracji skarbowej, powiat nie będzie mógł odzyskać podatku VAT związanego z tą inwestycją. Artykuł przedstawia stanowisko KIS, która uzasadnia, dlaczego powiat nie jest uznawany za podatnika VAT w przypadku realizacji zadań administracyjnych. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czy gmina może odliczyć VAT od zakupów związanych z realizacją projektu drogowego?

Gmina zaplanowała złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zakłada utwardzenie drogi dojazdowej, poprawę jej bezpieczeństwa oraz promocję obszaru gminy. Jednakże, organy skarbowe wydały interpretację, zgodnie z którą gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu. Artykuł omawia stanowisko KIS.

Czy gmina może odliczyć VAT związany z realizacją inwestycji publicznej?

W artykule omawia się interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT przez gminę związanej z realizacją projektu inwestycyjnego. Gmina, będąca podatnikiem VAT, zwróciła się do KIS w celu ustalenia, czy może obniżyć podatek należny o podatek naliczony VAT wynikający z poniesionych wydatków. KIS odpowiedziała negatywnie, argumentując, że gmina działająca w ramach reżimu publicznoprawnego nie spełnia przesłanek określonych w ustawie o VAT. Artykuł przedstawia szczegóły i konsekwencje tej interpretacji dla gmin realizujących inwestycje publiczne.

Czy gmina może odliczyć podatek VAT od dofinansowanych inwestycji drogowej?

Gmina, będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowej. Jednak według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku naliczonego z tej inwestycji. KIS wskazała, że gmina, realizując zadanie własne, nie może odliczyć podatku naliczonego z wydatków. To oznacza, że gmina nie będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej, co ma istotne konsekwencje dla finansowania projektu.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT z inwestycji drogowej?

W artykule omawia się możliwość odliczenia podatku VAT przez gminy w związku z realizacją inwestycji drogowych. Interpretacja indywidualna KIS wyklarowała, że gminy jako organy władzy publicznej nie będą miały prawa do odliczenia VAT związanego z tego typu inwestycjami. Koszty podatku VAT staną się zatem kosztami kwalifikowanymi projektu, które będą podlegać dofinansowaniu. Ta decyzja ma istotne konsekwencje dla gmin i innych organów administracji skarbowej.

Budowa drogi gminnej. Czy można odliczyć VAT?

Gmina stara się o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. Jednakże, organy administracji skarbowej wydały interpretację, która wyklucza możliwość odliczenia podatku VAT od faktur dotyczących planowanej inwestycji. To oznacza, że gmina nie będzie mogła odzyskać tego podatku, co może wpłynąć na koszty projektu. Ponadto, organy administracji skarbowej nie uznają podatku VAT za wydatek kwalifikowalny, co stwarza potencjalne problemy z uzyskaniem oczekiwanej pomocy finansowej.

Czy gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur związanych z planowaną inwestycją w przebudowę drogi?

Gmina, planując inwestycję w przebudowę drogi, spotkała się z ograniczeniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT z faktur związanych z tym projektem. Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT, gdyż inwestycja nie będzie służyć celom zarobkowym, lecz ogółowi mieszkańców. Artykuł omawia stanowisko KIS oraz konsekwencje, jakie to może mieć dla gminy w kontekście ponoszonych kosztów.

Czy gmina może odliczyć VAT od wydatków związanych z rozbudową drogi gminnej?

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie rozbudowy odcinka drogi gminnej, jednak napotkała na pewne trudności związane z odliczeniem podatku VAT. W celu uzyskania klarownej odpowiedzi, gmina zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Niestety, odpowiedź ta nie była korzystna dla gminy, która dowiedziała się, że nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z tym projektem. W artykule omówimy szczegółowo stanowisko KIS oraz konsekwencje dla gminy, które mogą być istotne w kontekście ewentualnej kontroli podatkowej.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT z inwestycji w przebudowę drogi gminnej?

Gmina planuje inwestycję w przebudowę drogi gminnej i chciała dowiedzieć się, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT z tej inwestycji. Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), gmina nie spełnia warunków, aby skorzystać z tego prawa. KIS stwierdziło, że jako jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadanie własne, gmina nie jest podatnikiem VAT i nie wykorzystuje drogi do czynności opodatkowanych. To oznacza, że gmina nie może odliczyć podatku VAT z tytułu tej inwestycji.

Budowa ulicy. Czy gmina ma możliwość odliczenia VAT?

Gmina ubiega się o pomoc na budowę ulicy od urzędu marszałkowskiego województwa. Wnioskodawca chce pozyskać wsparcie operacji. Czy będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług? Szczegóły w artykule.

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego jest zwolniona z VAT?

Spółdzielnia, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości (drogi wewnętrznej), planuje sprzedać to prawo stowarzyszeniu. Kluczowe pytanie dotyczy opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT. Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego podlega VAT-owi? \

Przebudowa odcinka drogi. Czy gmina może odliczyć VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wypowiedziała się odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących inwestycji realizowanej przez gminę. KIS stwierdziła, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, ponieważ efekty inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. To stanowisko może wpłynąć na koszty finansowe gminy i ma potencjalne konsekwencje dla innych podmiotów.

Czy gmina może odzyskać VAT przy przebudowie drogi gminnej, jeśli infrastruktura nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym?

Gmina, planując przebudowę drogi gminnej, zwraca się do organów podatkowych w celu ustalenia możliwości odzyskania podatku VAT związanej z tą inwestycją. Zdaniem Krajowej Izby Skarbowej, gmina nie będzie uprawniona do odzyskania VAT, ponieważ wybudowana infrastruktura nie będzie wykorzystywana do celów opodatkowanych. To oznacza, że Gmina będzie musiała ponieść pełne koszty inwestycji, bez możliwości pomniejszenia ich o odzyskany podatek. Dowiedz się więcej o sposobie rozliczenia VAT w przypadku inwestycji samorządowych.

Czy powiat ma prawo do odzyskania VAT naliczonego w ramach inwestycji drogowych?

W artykule omawiamy kwestię odzyskiwania podatku VAT przez powiat w związku z planowaną inwestycją w budowę lub modernizację dróg lokalnych. Powiat zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy będzie miał prawo do odzyskania naliczonej kwoty podatku VAT jako kosztów kwalifikowanych projektu. Czy odpowiedź KIS oznacza brak możliwości odzyskania podatku przez Powiat? Zapraszamy do lektury, by poznać stanowisko KIS i dalsze konsekwencje dla tej inwestycji.

Czy gmina może odliczyć VAT od wydatków związanych z inwestycją w drogi gminne?

W artykule omawia się kwestię odliczania podatku VAT przez gminy w kontekście inwestycji drogowych. Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację, zgodnie z którą gminy nie mają prawa do odliczenia naliczonego VAT-u w przypadku niekomercyjnych i ogólnodostępnych infrastruktur. Interpretacja ta ma znaczenie dla gmin, które nie będą mogły odliczyć VAT-u od kosztów inwestycji, oraz dla organów administracji skarbowej, które będą się odwoływać do tego stanowiska w podobnych sprawach.

Czy gmina może odliczyć VAT od inwestycji drogowej?

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację różnorodnych zadań publicznych. W przypadku planowanej przebudowy drogi gminnej, gmina chce uzyskać dotację wraz z odliczeniem podatku VAT. Jednakże, interpretacja prawna nakazuje, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT związanego z inwestycją drogową.

Powiat nie może odliczyć VAT od przebudowy i modernizacji drogi

W interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał, że Powiat nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu drogowego polegającego na przebudowie i modernizacji drogi powiatowej

Czy województwo ma prawo do odliczenia VAT w przypadku działalności statutowej?

W artykule omawiane jest zagadnienie odliczania podatku VAT przez województwo w przypadku działalności statutowej. Według interpretacji KIS/MF, jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, jeśli nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej związanej z tą działalnością. Ta decyzja ma istotne konsekwencje dla zarządu województwa oraz organów administracji skarbowej. Szczegóły i implikacje tej interpretacji zostaną omówione w dalszej części artykułu.

Czy gmina ma prawo do odzyskania VAT związanej z budową dróg lokalnych?

Gmina wnioskuje o przyznanie pomocy z UE na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Jednak Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację, która wyklucza możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. Według KIS, działania Gminy nie podlegają opodatkowaniu, co oznacza brak prawa do odliczenia podatku. W rezultacie Gmina może stracić znaczące środki finansowe, które byłyby potrzebne na realizację inwestycji.

REKLAMA