REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady wydawania interpretacji podatkowych według Ordynacji podatkowej

Zasady wydawania interpretacji podatkowych według Ordynacji podatkowej

REKLAMA

REKLAMA

Interpretacje podatkowe są istotnym narzędziem, które pomaga podatnikom zrozumieć, jak prawo podatkowe ma zastosowanie do ich konkretnych sytuacji. Zasady wydawania interpretacji podatkowych są regulowane przez Ordynację podatkową. W tym artykule skupimy się na przybliżeniu treści artykułów 14a-14f tej ustawy.
rozwiń >

Art. 14a - [Interpretacje podatkowe ogólne. Objaśnienia podatkowe] - Ordynacja podatkowa

Artykuł 14a Ordynacji podatkowej dotyczy interpretacji podatkowych ogólnych oraz objaśnień podatkowych. Przepisy tu zawarte wskazują na następujące zagadnienia:

  1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, poprzez dokonywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne) oraz wydawanie z urzędu ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnienia podatkowe).
  2. Interpretacja ogólna powinna zawierać opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego, oraz wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym.
  3. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej oraz wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych.
  4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie spełnia innych wymogów określonych przepisami prawa, lub przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.
  5. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.

Art. 14b - [Interpretacje podatkowe indywidualne] - Ordynacja podatkowa

Artykuł 14b Ordynacji podatkowej dotyczy wydawania interpretacji podatkowych indywidualnych, dotyczy m.in. poniższych uregulowań prawnych:

  1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje interpretację przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie (interpretację indywidualną).
  2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
  3. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
  4. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego albo uzgodniona w porozumieniu podatkowym.
  5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2-5, a także sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f.

Art. 14c - [Treść interpretacji podatkowej indywidualnej] - Ordynacja podatkowa

Zgodnie z § 1 art. 14c, interpretacja indywidualna musi zawierać wyczerpujący opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, a także ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość odstąpienia od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

§ 2 mówi, że w przypadku negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy, interpretacja indywidualna powinna zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Zgodnie z § 3, interpretacja indywidualna powinna zawierać pouczenie o treści art. 14na, który dotyczy skutków prawnych interpretacji indywidualnej, oraz o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Art. 14d - [Termin wydania interpretacji podatkowej indywidualnej] - Ordynacja podatkowa

Artykuł 14d Ordynacji podatkowej dotyczy terminu wydania interpretacji podatkowej indywidualnej.

Zgodnie z § 1, interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4.

§ 2 mówi, że w przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, interpretację indywidualną uważa się za wydaną z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 1, jeżeli dowód wysłania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, został wystawiony przed upływem tego terminu.

Zgodnie z § 3, wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się niezwłocznie, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpretacji indywidualnej - nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania tej interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

Art.  14da  [Zmiana z urzędu interpretacji ogólnej lub objaśnienia podatkowego]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub objaśnienia podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Art. 14e - [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia indywidualnej interpretacji podatkowej] - Ordynacja podatkowa

Artykuł 14e Ordynacji podatkowej dotyczy zmiany, uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia indywidualnej interpretacji podatkowej.

Zgodnie z § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może także uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Może również uchylić wydaną interpretację indywidualną z uwagi na wystąpienie przesłanki wymienionej w art. 14b § 5b i odmówić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z § 1a, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu zmienić interpretację indywidualną w wyniku uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Może także stwierdzić wygaśniecie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym. Może również uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a. Może zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku zmiany interpretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu. Może także uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i rozpatruje wniosek o interpretację indywidualną.

Zgodnie z § 2, zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została zmieniona interpretacja.

Zgodnie z § 3, uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmiana lub uchylenie postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a, następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Zgodnie z § 4, zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o których mowa w § 3, doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie zostały wydane interpretacja indywidualna lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu.

Zgodnie z § 5, stwierdzając wygaśniecie interpretacji indywidualnej, w postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji.

Art. 14f - [Opłata od interpretacji podatkowej indywidualnej] - Ordynacja podatkowa

Artykuł 14f Ordynacji podatkowej dotyczy opłaty za wydanie interpretacji podatkowej indywidualnej.

Zgodnie z § 1, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 2 mówi, że w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z § 2a, zwrot nienależnej opłaty następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji.

§ 2b mówi, że opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku: 1) wycofania wniosku - w całości; 2) wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego - w odpowiedniej części; 3) uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej - w odpowiedniej części.

Zgodnie z § 3, opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi dochód budżetu państwa.

Zobacz treść ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Podsumowując, Ordynacja podatkowa zawiera szczegółowe przepisy dotyczące procesu wydawania interpretacji podatkowych. Te przepisy mają na celu zapewnienie, że podatnicy mają jasne i zrozumiałe wytyczne dotyczące stosowania prawa podatkowego do ich konkretnych sytuacji, a także gwarantują przejrzystość i sprawiedliwość procesu interpretacji podatkowej.

Zachęcamy do korzystania z nowego serwisu: Interpretacje.pl

 

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatki
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy sprzedaż nieruchomości może być uznana za działalność gospodarczą?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości przez podatnika w 2019 roku nie kwalifikuje się jako działalność gospodarcza ze względu na brak ciągłości, zarobkowości oraz zorganizowania transakcji, które są kluczowe dla takiej kwalifikacji.

Czy usługi zarządzania projektami mogą być opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5%?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi zarządzania projektami sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 70.22.20.0 podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy transakcja udzielenia pożyczki podlega opodatkowaniu VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji potwierdził, że transakcja udzielenia przez pożyczkodawcę odpłatnej pożyczki, na rzecz pożyczkobiorcy, jako odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czy podmiot zwolniony od VAT może odzyskać podatek w ramach realizowanego projektu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji potwierdził, że podmiot zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie może odzyskać podatku VAT w zakresie realizowanego projektu.

REKLAMA

Czy przychody z tworzenia gier komputerowych mogą być uznane za działalność twórczą?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychody z przenoszenia autorskich praw majątkowych do utworów związanych z tworzeniem gier komputerowych mogą być traktowane jako przychody z działalności twórczej, podlegające preferencyjnym zasadom opodatkowania.

Czy spółka pośrednicząca może korzystać ze zwolnienia akcyzowego na paliwo lotnicze?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że spółka pośrednicząca ma prawo do zwolnienia akcyzowego na dostarczane paliwo lotnicze, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych warunków związanych z bezpośrednim dostarczeniem paliwa i właściwą dokumentacją.

Czy usługi akupunktury oraz zaleceń dietetycznych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że usługi przeprowadzania zabiegów akupunktury oraz zaleceń dietetycznych nie kwalifikują się do zwolnienia od podatku VAT jako usługi w zakresie opieki medycznej. Brak odpowiednich kwalifikacji medycznych u osoby świadczącej te usługi uniemożliwia korzystanie ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy wydatki na zarządzanie kontami mediów społecznościowych stanowią koszty uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wydatki na zarządzanie kontami mediów społecznościowych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeżeli konta były własnością osobistą byłego prezesa, pod warunkiem, że były one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby spółki i służyły do generowania jej przychodów.

REKLAMA

Czy korzystanie z samochodu służbowego przez prezesa zarządu generuje przychód podlegający opodatkowaniu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że prezes zarządu korzystający z samochodu służbowego nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy usługi inspektora ochrony danych są zwolnione z podatku VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji wyjaśnił, że usługi inspektora ochrony danych należy uznać za usługi doradztwa, które bez względu na wysokość sprzedaży nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

REKLAMA